January 1, 2024

Day

Rajarshi Janak University recently hosted a pivotal meeting with Mr. Roger Cohen and Mr. Bishwa Raj Gautam, officers from the U.S. Embassy’s Regional English Language Office (RELO). Joined by Vice Chancellor Prof. Dr. Amar Prasad Yadav and Registrar Assoc. Prof. Satya Narayan Sah, the discussion revolved around joint programs between the university and the U.S....
Read More
राजर्षिजनक विश्वविद्यालय अन्तर्गत मानविकी तथा कानून संकायद्वारा यसै शैक्षिक शत्र २०८० देखि Online (भर्चुवल) विधिवाट संचालन हुने Eastern Philosophy (प्राच्य दर्शन, पूर्वीय दर्शन) विषयको दर्शनाचार्य (Master of Philosophy) तहमा भर्ना भई अध्ययन गर्न चाहने कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर उतिर्ण ईच्छुक उम्मेदवारहरुका लागि आवेदन खुला गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ...
Read More

Latest News