Notice/News

SN Title Updated Date Action
1 New Admission Notice 2022 2022-09-07
2 भर्ना सम्बन्धि सुचना (M.Phil) 2022-03-16
3 Exam Notice 2022-03-07
4 परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा | 2022-02-28
5 MBA, First year Second Semester Examination Schedule-2078 2022-02-18
6 Third year Fifth semester Examination Schedule-2078 2022-02-18
7 Second year Third semester Examination Schedule-2078 2022-02-18
8 First year First semester Examination Schedule-2078 2022-02-18
9 प्रवेश परीक्षा-२०७८, BALLB को परीक्षाफल | 2022-02-02
10 प्रवेश परीक्षा-२०७८, BBA को परीक्षाफल | 2022-02-02
11 प्रवेश परीक्षा-२०७८, BSc.CSIT. को परीक्षाफल | 2022-02-02
12 प्रवेश परीक्षा २०७८, BCAको परीक्षाफल | 2022-02-02
13 परीक्षा स्थगन सम्बन्धमा 2022-01-26
14 Entrance Exam 2078 2022-01-22
15 बैठक स्थगित भएको सम्बन्धमा | 2021-12-17
16 Research Information 2021-06-01
17 Exam Schedule of MBA 1year 1st semester. 2021-04-08
18 Result of Entrance Examination-2021(BALLB) 2021-03-05
19 Result of Entrance Examination-2021(BBA) 2021-03-05
20 Result of Entrance Examination-2021(BCA) 2021-03-04
21 Result of Entrance Examination-2021(B.SC.CSIT) 2021-03-04
22 Admission 2077 2021-02-01
23 B.Sc. CSIT, BCA, र BBA को प्रयोगात्मक परीक्षाको कार्यतालिका 2020-12-30
24 B.Sc.MLT Practical Examination 2020-12-25
25 BPH प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टरको नियमित परीक्षा 2020-12-20
26 रजिष्ट्ररेसन र परीक्षा फारम सम्बन्धमा | 2020-12-09
27 Second Year Third Semester Examination Schedule 2020-11-24
28 First Year First Semester Examination Schedule 2020-11-24
29 परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको | 2020-11-18
30 परीक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना 2020-11-13
31 परीक्षा फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना 2020-09-17
32 परीक्षा फारम भर्ने सम्वन्धि सूचना | 2020-09-01
33 परीक्षा फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना 2020-08-06
34 सूचना 2020-07-23
35 परीक्षा सम्बन्धि सूचना 2020-07-08